Search trough the ArchiVision Directory:

Hoe komt het dat er eb en vloed is?

Golven aan het strand van Lissabon
Golven aan het strand van Lissabon
Twee keer per etmaal komt het water op en twee keer per etmaal gaat het af. Als het water opkomt zeggen we dat het vloed is, afgaand water noemen we eb.

Eb en vloed zijn voornamelijk een gevolg van het verschil in aantrekkingskracht die de maan op delen van de aarde uitoefent. We kunnen de aarde in drie gebieden opsplitsen: gebieden die naar de maan zijn toegekeerd ondervinden de sterkste aantrekkingskracht, delen die van de maan zijn afgekeerd, de zwakste, en dan zijn er nog de delen die hier tussenin liggen. Als deze drie gebieden niet onderworpen waren aan de invloed van de maan, zou er aan de twee tegenover elkaar gelegen delen een waterberg ontstaan. Maar omdat de aar- de rond zijn as draait, verplaatsen deze waterbergen, ook wel vloedbergen genoemd, zich met een schijnbare beweging van de maan rond de aarde. Ook de zon oefent hier een invloed op uit, maar omdat de zon veel verder van de aarde verwijderd is dan de maan, is deze invloed veel minder sterk. Wanneer de zon, de maan en de aarde in één lijn liggen, versterkt de zon de getijdenbeweging die veroorzaakt wordt door de samenwerking tussen de zon en de maan. In dit geval spreken we van springtij. De vloed haalt dan een maximale hoogte. In het andere geval, bij minimale hoogte is er sprake van doodtij. Dit komt voor wanneer de zon loodrecht op de lijn naar de maan staat. De zon werkt dan de getijdenbeweging tegen.

No comments:

Post a Comment